INTEGRITETSPOLICY (2021-08-31)

1. Inledning

Denna integritetspolicy på www.sanofipro.se ("Webbplatsen") tillhandahålls av Sanofi AB, Lindhagensgatan 120, 112 51 Stockholm: ("Sanofi", "vi" eller "oss"), ett dotterbolag till det franska moderbolaget Sanofi S.A.

Sanofi är personuppgiftsansvarig för korrekt behandling av personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Syftet med denna policy är att informera dig om vilka av dina personuppgifter som behandlas, hur dessa uppgifter samlas in, vilken juridisk grund för behandling är, till vem dessa uppgifter har lämnats ut eller kan lämnas ut. Du kan också hitta information om hur du utövar dina rättigheter och vad du ska göra om du har frågor om behandlingen av dina uppgifter.

I denna policy kommer vi att använda följande definitioner:

"Sanofi", "vi"av "oss" betyder 'Sanofi AB'.

Med "Personuppgifter" menar vi all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person, enligt definition i den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.

Med "personuppgiftsansvarig" menar vi den fysiska eller juridiska person, myndighet, byrå eller annan organisation som, ensamt eller tillsammans med andra, bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter, enligt definition i den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.

Var uppmärksam på att läsa denna policy noggrant innan du använder webbplatsen eller skickar in personuppgifter.

2. Behandling av personuppgifter

Denna webbplats använder en inloggning för vissa eller alla delar av denna webbplats. Om du loggar in ombeds du att lämna personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att säkerställa att du även kan använda de skyddade inloggningsområdena. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att hantera konton och föra register.

Du kan kontakta Sanofi genom att klicka på länken "Kontakta oss" längst ner på webbplatsen. Ett kontaktformulär visas som du måste fylla i och skicka till oss. Du kan också delge oss dina kontaktuppgifter om du registrerar dig för att få ett av våra nyhetsbrev.

Sanofi kommer endast att använda de personuppgifter som du har lämnat (t.ex. ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress) i syfte att kontakta dig och tillhandahålla den information som du har begärt. Den rättsliga grunden för denna behandling är antingen genomförandet av ett avtal med dig, ditt samtycke (om tillämpligt) eller vårt berättigade intresse av god kommunikation med berörda parter.

Denna webbplats behandlar också personuppgifter som skickas av din personliga webbläsare, tillexempel din IP-adress och information om din webbläsare. Denna behandling behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

3. Användning och delning av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att delas av Sanofi med:

 

Sanofi har genomfört nödvändiga avtal med dessa parter för att säkerställa integritet och konfidentialitet i behandlingen av dina personuppgifter. Dessutom delar vi inte din information med andra parter om vi inte tror i god tro att det är nödvändigt, att skydda din eller andras säkerhet, svara på en begäran från myndighet eller på annat sätt försvara våra lagliga rättigheter eller mot rättsliga anspråk.

4. Cookies

Webbplatsen använder sig av "cookies". Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt, andra cookies gör det möjligt för oss att analysera användningen och användarna av webbplatsen. Cookies kan också användas för att ge dig specifik information eller innehåll som är mer relevant för dina intressen. Vissa av dessa cookies kan kräva ditt samtycke. För mer information och för att se vilka cookies vi använder, vänligen granska vårt cookie-meddelande

5. Lagring av personuppgifter

Vi strävar efter att behålla personuppgifter så kort som möjligt. Vi fastställer lagringsperioden för dina personuppgifter baserat på följande kriterier: (a) syftet med att använda dina personuppgifter: vi behåller uppgifterna så länge som det är nödvändigt för det ändamålet; och (b) rättsliga skyldigheter: olika lagar och förordningar inför minsta lagringsperioder som vi är skyldiga att följa.

6. Säkerhet

Sanofi har vidtagit lämpliga administrativa, tekniska och fysiska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, användning och/eller förlust.

7. Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du:

Rätt till tillgång. Du kan kontakta oss för att få se om vi har tillgång till dina personuppgifter eller ej. Om vi behandlar dina personuppgifter så kommer vi att informera dig om de kategorier av personuppgifter som vi behandlar, för vilka ändamål de behandlas, de kategorier av mottagare som personuppgifter har delats eller kommer att delas med och den planerade lagringsperioden eller kriterierna för att bestämma den perioden.

Rätt till att begära rättelse. Du har rätt att begära att felaktig eller ofullständiga personuppgifter blir rättade eller kompletterade.

Rätt till att invända. Om vår behandling baseras på ett legitimt intresse av Sanofi, har du rätt att när som helst invända mot denna behandling. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter, såvida vi inte har tvingande juridiska skäl för behandlingen, eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till att begära begränsning av behandlingen. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i specifika situationer som föreskrivs i tillämplig dataskyddslag (t.ex. när korrektheten i dina personuppgifter bestrids av dig, under en period som gör det möjligt för oss att verifiera korrektheten i dina personuppgifter). Begränsning av vår behandling av dina personuppgifter kan påverka webbplatsens funktionalitet.

Rätt till radering. Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter från våra system om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlas. Vi kanske inte omedelbart kan radera restkopior från våra servrar och säkerhetskopieringssystem efter att de aktiva personuppgifterna har raderats. Sådana kopior raderas så snart som rimligen är möjligt.

Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att ta emot dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och/eller begära att vi överför dessa uppgifter till en tredje part där detta är tekniskt genomförbart. Observera att denna rätt endast gäller personuppgifter som du har tillhandahållit oss.

Rätt att återkalla ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till datainsamling och behandling som tillhandahållits till Sanofi. Observera att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagenligheten av behandlingen av dina personuppgifter baserat på ditt samtycke före återkallandet.

För att utöva dina rättigheter, eller om du har några frågor, vänligen kontakta vårt lokala dataskyddsombud genom att klicka på länken "Kontakta oss" längst ner på webbplatsen eller kontakta oss på

Sanofi AB, Lindhagensgatan 120, 112 51 Stockholm

E-post : privacyoffice.noba@sanofi.com

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till din lokala dataskydds- eller integritetsskyddsmyndighet om du anser att Sanofi har behandlat dina personuppgifter på ett olaga eller annat olämpligt sätt. För Sverige, se https://www.imy.se/.

8. Uppdatering av detta integritetsmeddelande

Vi kan ändra eller uppdatera detta integritetsmeddelande helt eller delvis när som helst. Vi rekommenderar därför att du regelbundet läser detta integritetsmeddelande för eventuella uppdateringar. Det datum då den senaste uppdateringen ägde rum anges ovan.

9. Generell integritetsinformation

För ytterligare information om hur Sanofi behandlar dina personuppgifter, vänligen besök vår nationella integritetspolicy https://www.sanofi.se/sv/data-privacy eller vår globala policy https://www.sanofi.com/en/our-responsibility/sanofi-global-privacy-policy.