SAMTYCKESFORMULÄR

SANOFI har åtagit sig att skydda dina personuppgifter och din integritet och genomför alla relevanta åtgärder för att säkerställa sådant skydd, i enlighet med tillämpliga lagar och villkor i dess globala integritetspolicy.

Detta samtyckesformulär förklarar syftet med och villkoren i SANOFI:s behandling av dina personuppgifter som samlas in via webbplatserna www.sanofipro.se (nedan kallad"webbplatsen"), varefter du har möjlighet att samtycka efter att ha läst detta dokument.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA UPPGIFTER?

Personuppgifterna samlas in och behandlas under kontroll av Sanofi AB, Lindhagensgatan 120, 112 51 Stockholm (nedan kallat "Sanofi", ”vi” eller ”oss”) som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

VARFÖR SAMLAS DINA UPPGIFTER IN?

Sanofi samlar in personuppgifter av följande skäl:

  • För att ge dig en personlig upplevelse av webbplatsen, baserat på dina tidigare interaktioner med Sanofi.

  • För att kommunicera anpassat innehåll; skräddarsytt produkt- och utbildningsmaterial till dig.

  • Tillhandahålla information om händelser och nyheter.

  • För att använda dina aktivitetsdata på webbplatserna för att förbättra och anpassa våra interaktioner med dig.

 

Behandlingen baseras på ditt samtycke, som du kan ge när du registrerar ett konto på webbplatsen. Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst, men genom att göra det så kan Sanofi inte ge dig tillgång till inloggat läge i webbplatsen. Dina personuppgifter behandlas så länge vi är medvetna om att du är sjukvårdspersonal eller tills du återkallar samtycke och/eller avslutar ditt konto. För dessa syften så kommer Sanofi också att lagra en kopia av dina personuppgifter i sin databas under projektets livstid. Efter denna period kommer dina personuppgifter att raderas.

HUR LÄNGE KOMMER DINA UPPGIFTER ATT SPARAS?

Dina personuppgifter sparas under den period som beskrivs i avsnittet ovan, och under alla omständigheter endast under den tid som är nödvändig för att uppfylla ovannämnda ändamål, såvida inte ytterligare lagring är nödvändig för att uppfylla rättsliga eller regulatoriska krav eller för att skydda SANOFIs intressen.

VEM KOMMER ATT HA TILLGÅNG TILL DINA DATA?

För de ändamål som anges ovan kan SANOFI kommunicera dina personuppgifter till följande:

ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER UTANFÖR EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET ("EES")

Mottagare av dina personuppgifter kan vara belägna i länder utanför EES, vilka kanske inte garanterar samma skyddsnivå för personuppgifter som det land där du befinner dig. När det gäller överföringen av dina personuppgifter till sådana mottagare kommer Sanofi att använda följande skyddsåtgärder i enlighet med gällande integritets- och dataskyddslagar.

Om dina personuppgifter överförs utanför EES kommer Sanofi att se till att de skyddas på ett sätt som överensstämmer med hur personuppgifter skyddas inom EES. Detta görs på något av följande sätt:

- baserat på Sanofis bindande företagsregler för överföringar till relevanta Sanofi-koncernföretag,

- det land till vilket vi skickar personuppgifterna har godkänts av Europeiska kommissionen som att de har en adekvat skyddsnivå eller

- mottagaren har undertecknat ett avtal baserat på standardklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen, som ålägger den att behandla och skydda dina personuppgifter på ett säkert sätt. Du har dessutom rätt att begära ut en kopia på dessa klausuler.

Vi kan även vidta vissa försiktighetsåtgärder innan vi delar dina personuppgifter, som att säkerställa att våra leverantörer och bolag samt andra mottagare har en tillräcklig nivå av säkerhet, för att skydda din konfidentialitet och integritet, baserat på industristandarder samt analys av specifika fall.

VILKA RÄTTIGHETER HAR JAG NÄR DET GÄLLER MINA PERSONUPPGIFTER?

I enlighet med de rättigheter som du har enligt lag har du rätt till:

  • tillgång genom enkel begäran till dina personuppgifter – i vilket fall du kan begära att få en kopia av dina personuppgifter, såvida inte sådana personuppgifter görs tillgängliga för dig direkt;

  • begära rättelse av dina personuppgifter om sådana är felaktiga, ofullständiga eller föråldrade;

  • få radering av dina personuppgifter i de specifika fall som föreskrivs i lag;

  • få en begränsning av behandlingen av dina uppgifter i de specifika fall som föreskrivs i lag;

  • Om tillämpligt, ta emot dina data i ett standardformat för överföring till en annan personuppgiftsansvarig;

  • att lämna in ett klagomål till din dataskyddsmyndighet i ditt land, enligt nedan.

AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE/PROFILERING

Sanofi tillämpar inte automatiserat beslutsfattande eller profilering på dina personuppgifter om det har rättsliga eller betydande effekter för dig. Sanofi kan komma att tillämpa automatiserat beslutsfattande och/eller profilering för ovan nämnda syften. Om du vill begränsa användandet av automatiserat beslutsfattande gällande dina personuppgifter så ber vi dig kontakta oss enligt nedan.

VEM SKA DU KONTAKTA FÖR FRÅGOR?

För att utöva dina rättigheter enligt ovan, gå till denna webbsida.

För andra frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta SANOFI:s dataskyddsombud på denna adress: privacyoffice.noba@sanofi.com.

DATASKYDDSMYNDIGHETER

Du har också rätt att ställa en fråga eller klaga till Dataskyddsmyndigheten i ditt land om du anser att Sanofi inte respekterar din integritet. Europeiska kommissionen har publicerat kontaktuppgifter till respektive myndighet i det land du befinner dig:


 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

För Sverige så är dataskyddsmyndigheten:
Integritetsskyddsmyndigheten
Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Stockholm
Tel. +46 8 657 6100
Fax +46 8 652 8652
Email: 
imy@imy.se
Hemsida: http://www.imy.se/